EDM-Services

Welkom bij EDM Services

Particulieren en bedrijven

Reken op onze expertise in bouwschade, stabiliteitsberekening, project- en werfbegeleiding, en inspectie van voetbalstadions

Lees meer  Contacteer ons

EDM Services is bouwtechnisch en bouwkundig adviesbureau en biedt constructieadvies, bouwadvies, expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, project-en werfbegeleiding, inspectie voetbalstadion

Inspectie voetbalstadions

Voetbalstadions waar nationale of internationale wedstrijden worden gespeeld, moeten jaarlijks een verplichte keuring van stabiliteit en veiligheid ondergaan. Sinds het Koninklijk Besluit uit 2013 bestaan er duidelijke regels voor de inspectie van een voetbalstadion, waaronder dat zij moeten uitgevoerd worden door een onafhankelijke en dus objectieve bouwexpert die voorafgaandelijk goedgekeurd is.

EDM Services is erkend door de Voetbalcel als neutraal expert voor het uitvoeren van inspecties  van voetbalstadions, en de stabiliteit van zijn tribunes en omheiningen. Wij rekenen op onze uitgebreide ervaring in bouwwerken met beton en staal.

Een jaarlijkse visuele inspectie is vereist, maar ook een meer intensieve expertise om de drie jaar. Tijdens deze grondige inspectie worden ook de nodige technische proeven uitgevoerd. Het verslag dat wij opstellen, zal deel uitmaken van het dossier dat moet overgemaakt worden aan de Voetbalcel en de burgemeester van de gemeente waar het voetbalstadion is gelegen. 

EDM Services voert deze verplichte inspectie van voetbalstadions feilloos uit voor u. Gezien onze erkenning door de Voetbalcel als neutrale expert bent u verzekerd dat ons expertiseverslag aanvaard zal worden.

Contacteer ons

Het betreffende artikel uit het Koninklijk Besluit van 06 juli 2013 Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen”

Art. 4.

§ 1. Voor de stadions waar nationale en/of internationale voetbalwedstrijden worden gespeeld, zendt de organisator in de loop van de maand juni van elk jaar volgende documenten toe aan de Voetbalcel en de burgemeester van de gemeente waar het stadion is gelegen:
1° een gedetailleerd verslag opgesteld door de territoriaal bevoegde brandweerdienst, niet ouder dan één jaar. Dit rapport vermeldt welke normen niet zijn nageleefd, in het bijzonder inzake brandvoorkoming. De organisator richt daartoe tijdig een schriftelijke aanvraag aan de burgemeester;
2° een verslag niet ouder dan één jaar, met betrekking tot de stabiliteit van het stadion en zijn onderdelen. De organisator laat dit verslag opstellen door een neutraal expert, voorafgaandelijk goedgekeurd door de Voetbalcel. Uit het verslag blijkt of aan de garanties inzake stabiliteit voorzien in de bijlage van dit besluit voldaan wordt.

§ 2. Voor de stadions waar nationale en/of internationale voetbalwedstrijden worden gespeeld, laat de organisator, naast een jaarlijkse visuele expertise, een meer grondige expertise met bijbehorende proeven uitvoeren door een neutraal expert, voorafgaandelijk goedgekeurd door de Voetbalcel. Deze expertise gebeurt om de drie jaar. De grondige expertise kan eerder plaatsvinden wanneer de visuele jaarlijkse expertise de noodzakelijkheid ervan aantoont. Ingeval een club promoveert naar tweede nationale afdeling, gebeurt de expertise voorafgaand aan het begin van de nieuwe competitie. De grondige expertise omvat de controle van de naleving van de normen inzake weerstand en gebruiksbelasting bedoeld in de bijlage van dit besluit, en eveneens een controle van de structurele elementen van de tribunes, tribunegebouwen of gedeelten ervan, indien nodig met demontage van de afscherming die deze structurele elementen onzichtbaar maken.
In de loop van de maand juni, of onmiddellijk na ontvangst van het verslag ingeval van promotie van een club naar tweede nationale afdeling, zendt de organisator het verslag met de resultaten van deze grondige expertise toe aan de Voetbalcel en de burgemeester van de gemeente waar het stadion gelegen is.
Voor tribunes, tribunegebouwen of gedeelten ervan waarvan de ouderdom vanaf de dag van ingebruikname of de voorlopige oplevering de 10 jaar niet overschrijdt, wordt de uitvoering van de proeven op de gebruiksbelasting in het kader van de grondige expertise opgeschort, tenzij de visuele expertise de noodzakelijkheid ervan aantoont.

EDM Services is bouwtechnisch en bouwkundig adviesbureau en biedt constructieadvies, bouwadvies, expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, project-en werfbegeleiding, inspectie voetbalstadion

Vraag, opmerking of opdracht? Contacteer ons snel!

EDM Services helpt u in alle bouwconsulting: expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, inspectie voetbalstadions.

Wij zorgen ook voor professionele project- en werfbegeleiding van ontwerp tot oplevering.